Pâtos-âyihk Pisiskêyihcikêwin

Pâtos-âyihk Pisiskêyihcikêwin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtaham pîkiskwêwin âyîtawâyihk iskwêw âhkosîwikamik opaminikêw êkwa nâpêw otahkôsiw ka-kakwê âpacihtacik itamahcihowin nâkatohkâtowin app

Doctor
Ni itamahcihowin nawac êkwa ayiwâkês âyiman mastâw mîna niâyimihon ta-papâmâcihôyân isi ôtênâw ta-wâpamak maskihkîwiyiniwak. Niayân oskayi app nisêwêpicikanisi êwako mitoni niâpacihikon. Nimaskihkîwiyiniwak ta-kî-pisiskêyihtam ni itamahcihowin sâpô ôma app mîna naki kahcininâtitonân nawac wêhcasi kîspin ni êsâyâwin mêskocipayin ahpô niôsâmî âhkosin. Mitoni niwîcihikon êka ta-pêhoyan êkwa kiki maskihkîwiyiniw ka-mêyit sêhkê wâpahtahiwêwin. Mâka ihtakon atiht kîkway ohci ôma app ka-kipiskâkoyân mîna nipakosêyimon ta-mînopayihtahk kiki otahkôsiwak ta-âpacihtâcik. Ni itêyihtên ôma app kî-osihcikâtêw ohci âhkosîwikamik ayis maskihkîwiyiniw kî-mâmiskôtam kiki niya.
Kinanâskomitin ka-mâtinamakêyin kî-pîkwêyihtamowina asici niya. Kistêyihtâkwan kiki niya ta-nisitohtamân ispîhk kîkway namôya ka-atoskêmakahk kiki otahkôsiwak. Kitâpwan ôma app kî-osihcikâtêw ôta âhkosîwikamik. Ni ayâwananik pimipayihtâwin atoskêwak ka-atoskatahkik ôhi âpacihcikana ta-nawacî katawa atoskêmakahkihk kiki otahkôsiwak, mîna nikiskêyihtên ta-âtamihikôwak kî-naskomowin ohci ôma app. Kî-pakosêyimon cî ta-mâtinamakêyin ôma naskomowin âcimostâkêwin asici wiyawaw sâpô ôma app
Patient
Doctor
Namôy cî âsay ê-wâpahtahkik ôma kiskêyihtamohiwêwin? Ê-itêyihtaman âsay êwako itotamân. Niwanêyihtên.
Mêkwâc anohc, kî-nâkatohkâtowin atoskêwak kî-wâpahtamwak ôma kiskêyihtamohiwêwin ohci kiya. Anoch kîkwa ka-pîkiskwâtamân êwako pîtos êkwânima. Ôma têpêyimowin êwako kiki app osihcikêwak ta-wâpahtahkik kî-âcimostâkêwin ta-wîcihikocik ka-osihtahk âpacihcikan nawacî katawa kiki kiya êkwa kotakak otahkôsiwak. Ahpô itikwê itêyihtakwan ê-wâpahtahkik kîkway ohci kî-itamahcihowin mîna nanâtawihiwêwin kiki isi ta-osihtahk katawa.
Patient
Doctor
Tanêhkî ôma ka-wanêyihtakwa? Ê-itêyihtaman ispîhk ka-mâci âpacihtâyân ôma app niki mêkin têpêyimowin êkosi êkwa piko.
Kî-mêkin itikwê piko pakitêyihtamowin kiki niyanân ta-pisiskêyihtamahk kî-itamahcihowin mîna ta-pakitinamahk nâkatohkâtowin kiki kiya, êwako itwêmakan niki âpacihtâtanân kî-âcimostâkêwin kiki êkwânima itâpatisiwin. Kâcisowin wiyasiwêwina natawêyihtakwan êkosi ta-itotamahk êkosi isi kiya kî-nîkanapin mîna kiya kî-têpêyimowin ispîhk kî-nakayâskên ta-mâtinamakêyin kî-kiskêyihtamohiwêwin asici kotaka, âsônê ka-mâtinamakêyin kiskêyihtamohiwêwin êwako kiki ka-isihkatamahk " mêskotascikêwin itâpatisiwin." Ôma mêskotascikêwin âpacihtâwin ohci âcimostâkêwin, pîhci ôma paminikêwin ta-osihtahk katawa ka-isi waskawêmaka app, natawêyihtakwan âyiwak têpêyimowin ohci kiya.
Patient
Doctor
Wa. Nikiskisin ê-kî-wâpahtamân nîso nawasonikêwina êkwa pêyak piko nistam cawâsinis niki masinahên. Namôy niki ohci nisitohtên kîhtwam cawâsinismâka nikiskisin ê-kî-wâpahtamân pîkiskwêwina " mêskotascikêwin âpacihtâwin ". Namôy niki ohci kiskêyihtên kîkway êkwânima.
Êwako mîna kihci naskomowin kiki niyanân. Êwako itwêmakan namôy ê-kî-katawa mâmiskotama ôhi nîso nawasonikêwina. namâtinamakân ôma asici atoskêwak mîna.
Patient
Doctor
Êkosi cî ôsam mamayâw ta-mêkiyân pakitêyihtamowin? Nitawêyihtên niâcimostâkêwin ta-wîcihtât ôma app nawacî katawa kiki niya êkwa kotakak otahkôsiwak ka-âpacihtâcik
Namôy ôsam mamayâw ta-mêskotastayin kî-têpêyimowin. Tâpwê ôma, kîspin kimêkin têpêyimowin anohc mîna mwêstas kimêskocitêyihtên, kâwî ka-kî-mêskotastân. Mahti nawâpahtên kî-app pakitêyihtamowin wiyastêwin – ni itêyihtên ka-kî-wâpahtahitin tanita ta-mêskotastâyin.
Patient
Doctor
Kotak kakwêcihkêmowin ni ayân mâka. Niwânêyihtên kotak awiyak ta-wâpahta kîkway ohci ni itamahcihowin. Ta-kiskêyihtam cî awina niya? Kîkway mâka kîspin mâtinamakêwak ni kiskêyihtamohiwêwin asici niatoskêwinihk ahpô awiyak ka-kistêyimak?
Ispîhk app osihcikêwak âpacihtâwak âcimostâkêwin ta-nawacî katawa ocihcikâtêk app, namôy mâna kiskêyihtamwak awina kiya. Kî-âcimostâkêwin ta-kî-kîmotan kiki ôma mêskotascikêwin âpacihtâwin, ayis namôy katac ta-kiskêyihtama kî-wîhowin ahpô nisitawêyihtâkosiwin. Natawêyihtakwan piko atiht kîkway pahki ohci kiskêyihtamohiwêwin ta-wîcihikoya ka-osihcikâtêk app nawacî katawa.
Patient
Doctor
Tanisi isi ê-osihtahk âcimostâkêwin ta-kîmohtan?
Awiyak ka-âpacihtât kî-âcimostâkêwin pîhci ôma âhkosîwikamik îsihkâsôwak nikotwâw Âcimostâkêwin Opaminikêw ahpô Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêw. Isi opaminikêwak êkwa kanawêyihcikêwak ohci kî-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, ni ayânân nâkatêyihtamahk kî-kâcisowin. Ispîhk ka-osihcikâtêk âcimostâkêwin ta-kîmohtan, ni pâhkwêpitênân kiskêyihtamohiwêwin êwako kî-tipiyawê nisitawêyihtâkosiwin. Êwako pêyak kihci pakosêyimowin ta-kiskêyihtamahk ohci âcimostâkêwin pîhci ôma app, êkwa mîna manacihtawin kî-kâcisowin.
Patient
Doctor
Kîkway mâka ta-pâhkwêpicikâtêw?
Ôki pimipayihtâwin atoskêwak nawac kiskêyihtamwak ayiwak êkwânima namôy tâpiskôc niya, mâka niitêyihtên namôy katac ta-kiskêyihtahkik awina kiya – êwako piko ta-pakitêyihtamin ta-âpacihtâhk ki-âcimostâkêwin ta-osihtahk katawa ôma app. Êwako piko ta-kiskêyihtahkik kîkway ta-mâkonamin ita ôma app êkwa tanima tahtwaw. Mahti itwêtân ôma app kiskêyihtam tahto kêkisêpâyaw ispîhk ka-waniskâyin kî-yôhtênên ôma app ta-wîhtamin tanisi ê-isâyâyin, êkwan nânitaw niyânanwâw kî-mâkonên êkota isko ta-nakiskamin. Êwako âcimostâkêwin ta-wîcihêw osihcikêwak êkwânima kaskamohtêwin ta-mityo âpacihtân kiki êkwâna ka-âpacihtâcik tâpiskôc kiya ta-nakiskahkik êka katac niyânanwâw kî-mâkonên. Êkwa ka-wâpahtahkik kahkiyaw ôki kotaka ka-âpacihtâcik wîstawaw êkosi itotamwak tahto kêkisêpâyaw ta-kiskêyihtamwak êwako kaskamohtêwin nawac ta-kî-âpacihikôwak. Êkosi kî-âcimostâkêwin (êkwa âcimostâkêwin ohci kotakak ka-âpacihtâcik) ta-wîcihêw app ta-kiskêyihtahk mîna ati iyinisêw.
Patient
Doctor
Âw. Êwako nisitohtâkwan. Ka-kî-wâpahtahin tanita ta-mêskotastâyân pîhci ôma app êkwa?
Kêhcinâc. Mahti wâpahtêtân kî-sêwêpicikanis…
Patient
Doctor
Kinanâskomitin kâwî ka-mâmiskotamin kahkiyaw êkwânima.. Kîspin kî-mêkin naskomowin isi app ayisiyiniwak, ka-kî-wîhtamiwawak êwako ôma app nawacî katawa êkwa otahkôsiwak nôhtê wîcihiwêwak?
Kêhcinâc nawîhtamiwawak êwako naskomowin isi ôki atoskêwak, êkwa kinanâskomitin ka-pîkiskwêyin anohc êwak ohci. Mitoni niwîcihikon ka-pêhtamân kî-itêyihtamowin êkwa mâmiskôcikâtêwin. Namôy nikiskêyihtênân tanisi isi ta-nawacî katawa osihtahk kîkway kiki êkwâniki ka-âpacihtâcik pimipayihtâwin kîspin piko kêhciwâc ka-pîkiskwêtayahkik êkwâniki ka-âpacihtâcik.
Patient


Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.