Niâcimowinisinân

Kî-âtamiskatin isi Ni-itamahcihowin cimostâkêwin Pimohcêskanas! Ni-pakosêyimonân ta-miskamin kistêyihtcikâtêwin ôta.

Niâcimowinisinân

Âcimostâkêwin. Kî-osihtanaw asici miyaw mîna mâmitonêyihcikan. Kî-mâkinamakanaw asici ayisiyiniwak tahto kîsikâw, mihcêtwaw êka ê-kiskêyihtamahk. Âskaw ihtakon kistêyihtcikâtêwin ka-mâtinamakêhk âcimostâkêwin ispîhk ka-itocikâtêk nâkatêyihtamowin, êkwa ita nahiyikohk ispayiwin. Tâpiskôc, ka-kî-mâtinamakan âcimostâkêwin kiki kiya (kiko ta-kî-miyopayin kî-nâkatohkâtowin), ka-kî-mâtinamakan âcimostâkêwin kiki kî-mâmawâyâwinihk (kiko ta-kî-miyopayin pisiskêyihcikêwin), êkwa ka-kî-mâtinamakan âcimostâkêwin kiki pêyakoskânîwin (kiko ta-kî-miyopayin tipiyaw maskihkîwikamik mîna mâmawâyâwinihk miyopayin). Mâka ka-mâtinamakêyin kî-âcimostâkêwin ta-kî-sêkisêmakan, ayis âskaw nisitawêyihtâkosiwin.

Ôki nîsôhkamâkêwak ka-nakiskâtôcik ta-osihtahk ôma this website kî-nôhtê osihtawak ôma kistêyihtcikâtêwin ohci itamahcihowin âcimostâkêwin nawac ta-wêhcasic ta-nisitohcikâtêk. Ayis kahkiyaw kî-atoskâtênan âcimostâkêwin, kwayask ninisitohtênân, mîna ê-nôhtê kêhcinahoya ê-nâkatohkâtamahk katawa kakwêcihkêmowina.

Êkwânima ohci ka-mâmawipitâyahkik nanâtohk mâmawohkamâkêwak – ayisiniwak ka-pimâtisicik asici nêsowisiwin, êkwa ayisiniwak êkâya, êkwa nikakwêcimananik ta-wîcihiwêcik ta-mâmitônêyihtahkik katawa kakwêcihkêmowina ohci ta-kihcinâkwahk mîna naskomow. Nikakwêcimananik kîkway ê-nitawêyihtahkik ôma website ta-isinâkwanêyik, mîna kiko itasinâsowin ê-nawasônahkik. Kahkiyaw kiskinawâcihcikâtêwin êwako ta-osihtahk kîkway ta-miyo âpatahk kiki kahkiyaw awiyak, atoskêmakan, wêhcasin ta-âpacihtahk, mîna kiskêyihtamohiwêw, êkwa êkosi isi piko katawa ta-itocikâtêk êwako ôki nîkanihk âpacihtawak kîkway ka-nitawêyihtahkik.

Nimamihtisinân asay kîkway ka-mâmawî pihkohtâyahk mîna nimiywâtênân tanisi isi ôma website ta-kî-kahcitinêw ayisiyiniwa tâpiskôc kiya, misiwêskamik.

Kî-âtamiskatin isi Ni-itamahcihowin Âcimostâkêwin Pimohcêskanas! Nipakosêyimônan ta-miskamin kistêyihtcikâtêwin ôta.

Pimitisahônân

Pimitisahônân

Ispîhk ka-osihtayahk ôma website, kî-itêyihtakwan ta-itastât kistêyihtcikâtêwin kiki ayisiyiniw pîhci Kânata êkwa Europe, êkwa otôsihcikêwak mîna nîsôhkamâkêwak pê-ohtohtêwak êkotay ohci. 

Kîkway kîspin ta-otihtinamahk sôhkisowin ohci kiskêyihtamowin mîna ôki atoskêwak mîna ta-miskikâtêk misiwêskamik kahcitinâtowin asici ôma website? Kîkway mâka kîspin, sâpô ôma website, ta-pêtahk pêyakwan nîkânîhtâwin kiskêyihtamowin isi ayiwâk ayisiyiniwak? Kîkway kîspin ôma website ta-kî-ispayin takahki-âpacihcikan kiki oyasiwêwin osihtawin ta-kiskinawâcihcikâtêk ispîhk wiyawaw ayâwak kakwêcihkêmowina ohci âcimostâkêwin?

 

Ka-kî-wîcihiwân.

Kîspin kî-cîhkêyihtên ôma website, mahti mâtinamakê misiwê itê. Kîspin kî-miskên ôma kiskêyihtamohiwêwin ta-âpacihikoyin ka-osihtahk oyasiwêwin ohci kî-tipiyaw âcimostâkêwin, mahti mâtinamakê asici kotakak ka-kiskêyihtamin wîstwâw nakiskamwak pah-pêyakwan oyasiwêwin.

Mêmawî ka-kî-wîcihiwânaw ta-taswêkipicikâtêk iyinito nisitohtamowin ohci kistêyihtcikâtêwin ka-mâtinamakêhk âcimostâkêwin misiwêskamik, mîna ta-waskawîmaka isi miyw-âyâwin.

Ka-pê-pimitisahônân cî?

share-iconMâtinamâkê âniskômohcikan