Kiskinawâcihcikâtêwin

Itasinahikâtêwin ohci kâcisowin wiyasiwêwina pîhci Kânata

https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/privacy-laws-in-canada/02_05_d_15/

European website kiskinohwahikêw tânisi isi itamahcihowin âcimostâkêwin ta-kî-paspînam pimatisiwin, êkwa tânisi isi " sôhkisowin ohci âcimostâkêwin astêw pîhci itahto otahkosiw".

https://datasaveslives.eu/

Ôma âniskômohcikan kiskinohwahikêw Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata Mâmawâyâwinihk Itamahcihowin Kakwêcihkemowin

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226

Âcimostâkêwin Kanawêyihcikâtêwin Wiyasiwêwina ohci Misiwêskamik (ta-kî-mêskocipayin tastaw askininahk)

https://www.dlapiperdataprotection.com/index.html?t=law&c=CA

Misiwêskamik Âcimostâkêwin Kâcisowin êkwa Pisiskêyihcikêwin Kiskinohtahiwêwin Masinahikan ohci Baker McKenzie

https://resourcehub.bakermckenzie.com/en/resources/data-privacy-security

Ôma âniskômohcikan itastâw ka-isi pimâtahk kiskinowâpahtihiwêwin tânisi isi otahkosiw âcimostâkêwin ta-kî-âpatan tastâw ta-itastêk nawac miyo nâkatohkâtowin, êkwa mîna ta-maskawisihtahk miyw-âyâwin.

https://datasaveslives.eu/casesummaries

Iyinito Âcimostâkêwin Kanawêyihcikâtêwin Itasiwêwin (European Union)

https://gdpr-info.eu/

Ôma Âcimostâkêwin Paspînam Pimatisiwin Itwêwasinahikêwin ohci Mâmiskôcikatêwin

https://datasaveslives.eu/glossary

Itamahcihowin Âcimostâkêwin UK kêsiskaw kanawâpahcikêwin tânisi isi itamahcihowin âcimostâkêwin ta-kî-apatan kiki wâh-wâpahcikêwin

https://www.hdruk.ac.uk/what-is-health-data-research/health-data-research-explained/

Ohci Kânata okimanahk Kâcisowin Pimohtêstamâkêw, êwako ôma âpacihcikan pâskinikêwin oyâpahcikâtêw isi ayisiyiniwak ta-nisitohtahkik tânisi isi tipiyaw kiskêyihtamohiwêwin ta-kî-apatan pîhci Kânata. Ihtakon ê-âpatahkik FAQ êkwa âniskômohcikana ta-isi âpacihtahk itamahcihowin êkwa aniskac ohciwêwin âcimostâkêwin.

https://www.priv.gc.ca/en/for-individuals/

Itamahcihowin Kânata website kiki Itamahcihowin Âcimostâkêwin

https://www.canada.ca/en/services/health/data.html

Ka-manâcihcikâtêk Âcimostâkêwin Âpacihcikana kiki Natonikêwak

https://zenodo.org/record/4088954#.YVyU1ZrMKUk

Ta-sâkôcihicik ayisiyiniwak ka-pimâtisicik asici T1D ta- nîkanipayihtahk wâh-wâpahcikêwin, nâkatohkâcikâtêwin mîna nanâtawihiwê-pimipayihtâwin

https://www.connect1d.ca/

Blog êkwa Âcimowin ohci Vector Kiskinwahamâkêwikamik pîhci Kânata – ka-tipêyimisohk, namôya-kiki-ohtisiwin tasihkêwin oyâpahcikêw isi wâh-wâpahcikêwin pîhci waskawêwin ohci artificial intelligence (AI), kihci ayiwâkan isi âpacihcikan mîna sôhkê kiskêyihtamowin.

https://vectorinstitute.ai/blog-news/

Ôma Montreal AI Kistêyihtcikâtêwin Kiskinwahamâkêwikamik - êwako misiwêskamik itaskinahk namôya-ohtisiwin mâmawohkamâtowin democratizing AI kistêyihtcikâtêwin kiskinwahamâkêwin. Wiyawaw " kwayâcihêwak ayisiyiniwak ka-pîkwêyihtahk ohci artificial intelligence ta-yahkohtêcik ayis nitâpwêyihtênân êkwânima mâmawâyâwinihk kaskihtawin êwako nîkânîhtâwin kiki kwêskinâkohtâwin. Kiya mâwaci kihci ayiwâkan isi nîkânihk ita ayisiyiniw êkwa pamihcikêwina ta-nîso iyikohk mâwaci mînopayicik.

https://montrealethics.ai/about/

"Ôma Kîhkânâkwan Pîkiskwêwin âpacihcikan pâskinikêwina osihcikâtêwa ta-sîtohskahk science êkwa tipiyaw itamahcihowin opîkiskwêwak pîhci osihcikâtêwin mîna taswêkipayiwin ohci itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin. Ôma pakosêyimowin ohci Kîhkânâkwan Pîkiskwêwin êwako ta- yahkikihk itamahcihowin kiskinwahamâkêwin waskawîwin ta- yahkipitahk kiskêyihtamohiwêwin mâtinamakêwin ohci NIH kiskinwahamâkêwin ocihcikâtêwina mîna miyo paminikêwina."

https://www.nih.gov/institutes-nih/nih-office-director/office-communications-public-liaison/clear-communication

USA okiskinohtêwasinahikan ohci itamahcihowin kiskinwahamâkêwin

https://www.unitedhealthgroup.com/content/dam/UHG/PDF/About/Health-Literacy-Brief.pdf

Mosci kiskinwahamâkêwin isi itamahcihowin nâkatohkâtowin âcimostâkêwin kiskinwahamâkêwin ohci UC Davis, Kihci-kiskinwahamâtowikamik ohci California

https://www.coursera.org/learn/healthcare-data-literacy

Ôma âniskômohcikan ka-itohtahikôn isi Canadian microsite êwako mamiskotam kiskinawâpahtahiwêwin mâtinamâkêwin isi iyinito pîkiskwêwin

https://datasharingcounts.ca/

Ôma website êwako kiki Nistam-Iyiniwak Kiskêyihtamohiwêwin Okimânahk Kamikohk. Ka-kî- kahcitinên ôma Nistam-Iyiniwak Âcimostâkêwin Okimânahk Pimipayihtâw isi ôma website.

https://fnigc.ca