Ka-mêkiyin Têpêyimowin

Ka-mêkiyin Têpêyimowin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtaham pîkiskwêwin âyîtawâyihk kîsôhpikôw nâpêw êkwa otatoskêw ohci Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata ohci itamahcihowin kakwêcihkemowin

Doctor
Tânisi Mr. Ryan. Roger ni isiyihkâson êkwa ni atoskân asici Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata. Kî-pakwanaw nawasônikawin ta-wîcihowêyin pîhci ôma Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata tahto askiy Canadian Mâmawâyâwinihk Itamahcihowin Kiskêyihtamihiwêwin. Kî-akâwâtên cî ta-wîcihihowêyin pîhci ôma kiskêyihtamihiwêwin anohc?

Mahti ka-kî-wîhtên cî ayiwâk kîkway kiki ôma kiskêyihtamihiwêwin? Tanisi isi kahkiyaw ê-atoskêmaka? Tanêhki niya ka-nawasônikawêyân?
Patient
Doctor
Kî-nawasônikawin pakwanaw asici mihcêt kotakak Canadians êkwa kî-wîcihiwêwin kiya kî-nawasônikêwin. Êwaka ohci Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata ka-pimipahtât ôma kiskêyihtamihiwêwin tahto askiy ta-mâmawinahk itamahcihowin-nisitohcikâtêwin isi kiskêyihtamohiwêwin mâmawâyâwinihk ohci. Ôma kiskêyihtamohiwêwin, kiskêyihtakwan isi âcimostâkêwin, ka-mâmawinamahk ta-wîcihêw kihci-okimânâhk asici ihtasiwin itamahcihowin natonikêwin ta-maskawisihtahk itamahcihowin ohci kahkiyaw ayisiniw ka-wîkit Kânata. Ôma kiskêyihtamohiwêwin ka-môsahkinikâtêk ta-âpatan kiki pisiskêyihtamowin, wiyasiwâtam, pihkohtâwin, mîna kanawâpahtamwak itamahcihowin êkwa mîyw- âyâwin ohci pimipayihtâwin êkwa pamîstakêwin, kiki nanâtawihitowin natonikêwin êkwa ta-aswêyihcikâtêk ohci itamahcihowin ohci kipihtinikêwin êkwa nâkatohkâtowin.
Kiko itowahk kiskêyihtamohiwêwin ka-wî-kakwêcimêyin?
Patient
Doctor
Kîspin kî-pakitêmon ta-wîcihiwêwêyin ôma kiskêyihtamihiwêwin, ka-kakwêcimitin atiht tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, tâpiskôc tânispi ê-tipiskamin, kâhcitinatowin, êkwa kotaka kiskêyihtamohiwêwin isihkâtêw nisitawêyihtâkosiwin. Ôma tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin ka-pakitêyihtamin ta-kanawêyihcikâtêw asici Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata.
Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata mîna ta-âniskômohtaw êkwânihi atiht ohci kî-âcimostâkêwin asici kî-tako-tipahikêwin, akihtâsowin âcimostâkêwin, êkwa iyinito âcimostâkêwin tâpiskôc pôni-pimâtisiwin âcimostâkêwin, mîna âhkosîwikamikohk ka-ayahk âcimostâkêwin, êkosi isi nawat ta-kî-ayâw mitoni nisitohamowin ohci mihcêt kîkway ita ihtasiwin tahtahkwâw. Êwako ohci ka-âniskômohtahk ôma âcimostâkêwin êwako ta-osihtahk ]kikinikâtêwin âcimostâkêwinmasinahikâtêwin], êwako mêkiw natonikêw mahki âcimostâkêwinmasinahikâtêwina êkwânima pakitinam nawac ayiwâkan ispîhci ka-apisâsikihk ayis ayiwâk wiyastêwin. Êkosi ka-itwêhk, kîspin namôy kî-têpakêyimon ê-nitawêyihtamin kî-âcimostâkêwin ta-âniskômohtahk, ka-kî-wîhtên namôya (kawiya pakitêyihtahk têpêyimowin).
Êkosi, kîspin êhê ta-itwêyan êkwa ninanaskomon kakwêcihkêmowina, Kiskinawâpahtahiwêwin Kânata cî êkwa kotaka kahkiyaw mâmawihitowin kiskêyihtamwak kahkiyaw kîkway ohci niya? Kiki âstâsôwin awiyak ta-kimotit ni nisitawêyihtâkosiwin?
Patient
Doctor
Ihtakon tâpitawî tahtahkwâw âstâsôwin ispîhk ka-pakitêyihtamin mâtinamakêwin âcimostâkêwin, mâka tahtahkwâw âstâsôwin pîhci êwako ôma nawac âstamêhk. Ayisiyiniwak ka-môsahkinahkik âcimostâkêwin isihkâtêwak Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêwak. Ôki Kanawêyihcikêwak êkota ayâwak ta-kêhcinahow kî-âcimostâkêwin môsahkinikâtêw mînopayin isi. Êkwa mîna ihtakowak ayisiyiniwak ka-nâkatêyihtahkik kiki kî-kâcisowin - isihkâsowak Âcimostâkêwin Opaminikêwak. Wiyawow pâtimâ naskwîwasihtâtwâwi kîspin namôy ka-pakitêyihmihcik âpacihtâwak kâhcitinam kî-âcimostâkêwin. Êkwâniki piko ka-pakitêyihmicik âpacihtawak ohci âcimostâkêwin ta-kî- kâhcitinam kâhcitinikatêwin êkwa wâpahtam ô-kiskêyihtamohiwêwin. Ayisiyiniwak ka-paminahkik tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin piko ta-pimitisahakik wiyasiwêwina êkwânihi namôy ka-pakitiyihcikâtêk isi wiyawaw ta-mâtinamakêhk âcimostâkêwin êka kîkway pakitêyihtamowin. Kîspin kî-âcimostâkêwin ka-mâtinamakêhk êka kî-pakitêyihtamowin, êka kîkway pakitêyihtamowin, êkwana ayisiyiniw wiya ânwêyihcikasow.
Tanisi isi ta-mêkiyân pakitêyihtamowin?
Patient
Doctor
Pakitêyihtamowin êwako mîna isihkâtêw têpêyimowin. Wîhkâc cî kiyôkân website mîna kî-ta-mêkiyin têpêyimowin kiki kî-âcimostâkêwin ta-mâtinamakêhk asici kotakak onîsohkamâkêwak?
Êhê, niki wâpahtên êkwânihi wîhtamakêwina pîhci websites. skaw mihcêt kîkway ta-ayamihtahk pâmwayês ta-masinahikêyin. Niwanêyihtamihikon.
Patient
Doctor
Êhê, tâpwê êkwânima. skaw ta-kî-âyiman. Atiht kihci-okimânâhk asay kakwê osihtawak ta-wêhci nisitohcikâtêk kîkway êhê ka-itwêyin ta-osihcikâtêk nawac âpacihtawin mîna paminikêwin nawac ta-wêhci nisitohcikatek.
Tanisi isi nikiskêyihtên kîspin nipakitêyihtamowin ta-mêkiw kîkway âcimostâkêwin ka-nitawêyihtaman ta-wapahtahkik?
Patient
Doctor
Ka-kî-wîhtaman wîpac, kîspin namôya ê-nitawêyihtamin kî-âcimostâkêwin ta-âniskômohtahk, piko namôya ta-itwêyin ispîhk ka-kakwêcimikowêyin êwako kakwêcimikowin. Kîspin namôya kîkway kî-nitawêyihtamin ohci kî-âcimostâkêwin ta-môsahkinikâtêk, piko namôya ta-kî-itwêyin isi ôma kiskêyihtamihiwêwin. Mâka kîspin kî-itêyihtên kî-âcimostâkêwin ta-nawac wîcihiwêw ta-nisitohcikâtêk itamahcihowin âyimihiwêwina pîhci kî-Mâmawâyâwinihk, kispîhtêyihtâkwan ta-pisiskâpahcikâtê êwako kîspin ayiwâk âcimostâkêwin ôki natonikêwak êkwa kihci-okimânâhks ayâwak, nawac ayâcihtaw miyopayiwin isi ayisiyiniwak ka-wîcikcik ôta askiy, mîna kî-Mâmawâyâwinihk.
Ka-kî-mêyin cî kiskinowâpahtihiwêwin êkwânima ohci?
Patient
Doctor
Kêhcinâc. Tâpiskôc, kîspin itamahcihowin ka-itôtamâkahk âcimostâkêwin ôma ohci Mâmawâyâwinihk wâpahcikâtêw êwako têpakohpomitanaw-niyânanosâp % ohci COVID-19 otahkôsiwak ka-ihtakocik anihi yêhêwin wîcihiwêwina, mâka pîhci misi ôtênâw asici pah-pêyakwan itowahk ihtasiwin, êwako piko nîstanaw niyânanosâp %, êkosi isi nakiskêyihtênân ihtakon âyimihiwêwina pîhci Mâmawâyâwinihk âsônê. Êkois isi tipiyaw kihci-okimânâhk ta-kî-wîhtamakêw ôhi kiskinawâpahtahiwêwina isi kâ-piskihtahastâhk okimânâhk mîna natotam ayiwâk âpacihcikana ta-nâkatohkâta ôma âsônê âyimihowin.
Âw. Êwako mâka tâpiskôc nisitohtâkwan. Ni itêyihtên naitotên kiskêyihtamihiwêwin ayis nitawêyihtên kihci-okimânâhk ta-kiskêyihtahkik kîkway ka-itahkamikahk otê.
Patient






Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.