Ka-miskakâtêk Nanâtawihiwêwin

Ka-miskakâtêk Nanâtawihiwêwin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohwahikêw âcimowin tastaw iskwêw nistam âhkosowin asici manicôstohtosaspinêwin êkwa onahîkâsowak

Doctor
Tânisi Jane. Kî-tatamiskatin kâwî ka-pê-itohtêyin nanâtawihiwê-kamikohk. Tanisi kî-isayan anohc?
Kinanâskomitin. Ayi mâka itikwê ka-mâmitonêyihcikâtêk niwânêyihtên, nisîkisin, nikâmwâtisin. Kahkiyaw kîkway.
Patient
Doctor
Kahkiyaw êkwânihi pîkwêyihtamowina ohcitaw. Mwêstas ka-pôni pîkiskwatamahk kîhtwâm yahkohtêwa anohc, ka-nakiskawaw awiyak ohci Owîcihtâsiw Otatoskêw ka-wîcihik asici êkwânihi kahkiyaw pîkwêyihtamowina. Niayanân sîtoskâkêwin pamihcikêwin kiki otahkôsiwak ita nanâtawihiwêwin kamikohk. Ka-mêkwâc ayimotcikâtêk nanâtawihiwêwin, ôhi kîsihcikâtêwina ohci kî-wâh-wâpahtamowin pê-takopayin. Ôma âcimostâkêwin ohci wâh-wâpahtamowin êwako kêhcinâhowin ê-ayâyin manicôstohtosaspinêwin, mîna kêhcinâhowin itowahk manicôstohtosaspinêwin ka-ayâyin, êkwa ka-kî-âpacihtânow ôma kiskêyihtamohiwêwin ta-miskamahk mâwaci iyikohk nanâtawihiwêwin kiki kiya. Nawasônikêwina tâpiskôc itikwê maniswâwin, radiation, êkwa/ahpô chemotherapy.
Tanisi isi wâh-wâpahtamowin kiskêyihtâkwan itowahk manicôstohtosaspinêwin ka-ayâwak? Nohtê kiskêyihtên.
Patient
Doctor
Wâh-wâpahtamowina ta-kî-nisitawinam kwêskinâkohtâwin, êkwânihi mêskocipayiwina kî-aniskac ohciwêwin êkwânihi ta-kî-nîkanîstam atiht âhkosiwina. Kîkway ka-miywâsik êwako ôma âcimostâkêwin ohci kîsihcikâtêwina niki wîhtamakonân kiko maskihkiya mitoni ka-miywâsikihk kiki kinwês pimatisiwin, êkwa kiko maskihkiya namôy ta-apatahki. Êwako namôy ta-otamêyihtam kî-nanâtawihiwêwin ka-kôcihtahk kîkway êka ta-âpacihikôyin. Ôma kwêskinâkohtâwin ka-ayâyin êwako HER2+, êwako itwêmakan nitawêyihtâkwan ta-otinamin maskihkiya êkwâniki âsônê ta-kî-oyâpahcikâtam can HER2+ kwêskinâkohtâwin.
Ihtakon cî âstâsôwin asici wâh-wâpahtamowin kîsihcikâtêwina - niâcimostâkêwin – ta-mâtinamakêhk asici kotakak ayisiyiniwak? Niâcimostâkêwin cî ta-mêkâtêw isi ayisiyiniw namôy ka-nisitawêyimak?
Patient
Doctor
Ôma wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina (kî-âcimostâkêwin) ta-mâtinamakêhk asici kî-Nâkatohkâtowin Atoskêwak ôma âhkosîwikamik, êkwa ayisiyiniwak ka-kî-nisitawêyihtâkosiw isi kî-Nâkatohkâtowin Atoskêwak akimâwak ita kîkiwahk. Ayisiyiniwak ita ôma âhkosîwikamik ta-wâpahtahkik kî-âcimostâkêwin ta-kêhcinahocik ê-mêkawêyin katawa maskihkiy. Namôy kotak awiyak ohpimê ohci ôma âhkosîwikamik ta-wâpahtam kî-âcimostâkêwin kîspin piko kî-nitawêyihtên. Tâpiskôc, kî-mêyâw kî-wiciwâkanihton kâhcitinikatêwin isi Otahkosiwak Pîhtikwêwin êkota astêw wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina êkwa kotaka kiskêyihtamohiwêwin. Namôya ta-kî-kâhcitinamwak êwako âcimostâkêwin asici piko kî-têpêyimowin.
Âw, êkosi piko ta-mâtinamakêyin êwako âcimostâkêwin, âcimostâkêwin ohci itowahk, ta-kêhcinahow ê-mêkawêyân katawa maskihkiy? Mâka kotaka awiyak cî nitawêyihtam êwako âcimostâkêwin mîna? Ahpô cî êwako piko?
Patient
Doctor
Ayi mâka, kikakwêcihkêmon miyo kakwêcihkêmowin. Ka-kî-mîna mâtinamakân kî-âcimostâkêwin asici âhkosiwin masinahikâsowin kîspin kî-têpakêyimon ê-nôhtê pakitêyihtamin têpêyimowin kiki êkwânima.
Tânêhki ta-nitawêyimak kotak ayisiyiniw ohpimê ohci ta-wâpahta ôma Nâkatohkâtowin Atoskêwak âcimostâkêwin? Kîkway anima masinahikâsowin?
Patient
Doctor
Masinahikâsowin êwako âcimostâkêwin mawâcihcikêwin ka-micimina kiskêyihtamohiwêwin ohci atiht âhkosiwin. Pîhci ôma paminikêwin, ôma tipêyihcikêwin astêw manicôsaspinêwin masinahikâsowin êwako asici kahkiyaw manicôsaspinêwina. Mihcêt masinahikâsowina môsahkinam âcimostâkêwin ohci otahkosiwak pâsci kinwêsîs ispayiwin êkosi isi ta-kî-nisitohtamwak ayiwâk ohci âhkosiwina. Itowahk ôhi âcimostâkêwin ka-môsahkinikâtêkihk êkwânihi mihko êkwa ocêstatêyâpiy wâh-wâpahcikêwin (êkota ohci kî-wâh-wâpahtamowin, tâpiskôc), kî-mihkom âkihtâsôwin, kiskêyihtamohiwêwin ohci kî-mâyamahcihowin, kîkway itowahk maskihkiya ta-mêkawêyin êkwa tanisi êsâyâyin asici êkwânihi maskihkiya, kî-nanâtawihitowin masinahikâtêwin êkwa mîna nanâtawihitowin masinahikâtêwin ohci kî-wîtotîmâkanak. Natonikêwak âpacihtâwak âcimostâkêwin pîhci masinahikâsowina ta-kiskêyihtahkik ayiwâk ohci âhkosiwin mîna ta-nisitohtahkik mâwaci iyikohk ta- nanâtawihiwêt êkwânihi âhkosiwina.
Kîspin nimêkin âcimostâkêwin isi masinahikâsowin, nawîcihikon cî ôma?
Patient
Doctor
NP: Kîspin kî-têpakêyimon ta-mêkîyin âcimostâkêwin isi ôma masinahikâsowin, ka-kî-wîcihawak kotakak asici ôma pah-pêyakwan âhkosiwin ka-yahkipitamin ôma kiskêyihtamohiwêwin ka-ayayahk ohci âhkosiwin êkwa nanâtawihiwêwin. Asici mîna, kî-Nâkatohkâtowin Atoskêwak ta-wâpahtam ôma âcimostâkêwin pîhci masinahikâsowin mahti tanisi êsâyacik kotakak otahkôsiwak tâpiskôc kiya mêkwâc ô-nanâtawihiwêwin. Êkôsi mâmitonêyihtahk kîspin ka-wâpahtamahk atiht âcimostâkêwin pîhci ôma masinahikâsowin êwako itwêw ayisiyiniw tâpiskôc kiya (oskaya, iskwêw, nawac miyw-âyâw, asici HER2+ manicôstohtosaspinêwin) mitoni âstê-ayâw asici pêyakwayak itowahk êyiwêhk nanâtawihiwêwin, mâka kakwâtakihtâw êyiwêhk ohci atiht mayiskâkôwina kiki aciyâw iskoyikohk ispayiwin. Kîspin kî-ayân ôhi pah-pêyakwan mayiskâkôwina, kêhcinahowêwin êkwâniki tâpiskôc kiya paspîwak êkwânihi mayiskâkôwina ay-âskawi atiht kîsikâwa – êkosi isi kî-kiskêyihtên kîkway ka-ihkatêyihtakwahk.
Ayi mâka, ispîhk natonikêwak ka-âpacihtacik âcimostâkêwin pîhci masinahikâsowin, minoni akawâtamwak pîhci mahki wâh-wâpahcikêwin ohci âcimostâkêwin ka-pimohtêstawât mihcêt ayisiyiniwa, mîna ta-itêyihtâmwak kî-nisitawêyihtâkosiwin namôy ta-natawêyihtâkwahk. Êkwânima piko kî-nâkatohkâtowin atoskêwak ta-nâkatohkâtiskwaw êkwa kî-nâkatohkâtowin, is

Natonikêwak ka-âpacihtacik ôma masinahikâsowin kiskêyihtam awina niya?
Patient
Doctor
i ayisiyiniw. Êkwa mîna ayiwâkês, kî-âcimostâkêwin ta-kanawêyihcikâtêw ohci awiyak îsihkâsôw Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêw. Sîpâ ôma wiyasiwêwin pîhci tipêyihcikêwin, Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêwak ta-kî-mâtinamakêhk kî-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin asici kotak Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêwak, êkwa kîspin natonikêwin namôya kî-itocikâtêw êka kîkway ohci tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin.
Êkosi ihtakon isi ta-âpacihtahk âcimostâkêwin êwako namôy nitipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin?
Patient
Doctor
Êhê tâpwê. Kî-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin ta-kî-kâcikâtêw.
Nimâmitonêyihtên kotak kakwêcihkêmowin – kî-itwân niya HER2+ tâpwê? Nimasinahên êwako ôta ta-kiskisêyân. Niki pêhtên atiht manicôsaspinêwina ta-kî-sâpohtêmakan. Piko cî ta-wîhtamiwakwâw niwîtotîmâkanak niya ôma HER2+ êkosi isi ta-kî-nitawâpênâsowak? Piko cî ta-mâtinamakêyân niâcimostâkêwin asici wiyawaw?
Patient
Doctor
Miyo kakwêcihkêmowin. Ayi mâka, HER2+ manicôstohtosaspinêwin namôya aniskac ohciwêwin. Otowahk ôma kwêskinâkohtâwin ispayin mâna mwêstas nihtâwkiwin, êyiwêhk aniskac ohciwêwin âhkosiwina ihtakon ispîhk nihtâwkiwin.
Kinanâskomitin ka-mâmiskotamin êkwânima. Êkwa tanisi isi nanâtawihikawin? Kîkway ôma itêyihtamowin?
Patient
Doctor
Ayi, niki kîsihtânân ohci kî-wâh-wâpahtamowin ê-ayâyin Stage I manicôstohtosaspinêwin, êwako itwêmakan mitoni wîpac ê-kahcitinama. Êwako mitoni miyo âcimowin. Namôy katâc ta-manisikawêyin kiki ayiwâk wâpahcikâtêk, êkwa ka- nanâtawihikawin manicôsaspinêwin asici maskihkiya êkwa radiation. Mitoni kihci nâkwan kî-âhkosowin.
Êwako âstê têhtâkwan. Tanispîhk ta-mâcihtâyahk?
Patient


Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.