Kah-kihtwam itamahcihowin kakwêcihkêmowina : Nâkatêyimiwêw asici osk-âya otahkosiw

Kah-kihtwam itamahcihowin kakwêcihkêmowina : Nâkatêyimiwêw asici osk-âya otahkosiw

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohtahikâtêw mihcêhis pîkiskwêwina âyîtawâyihk ohtâwiya osk-âya otahkosiw êkwa mihcêt ayisiyiniwak pîhci miyo-ayâwin nâkatohkâtowin pamihcikêwin

Doctor
Ôta nitayân ê-pêsiwak nitânis kiki sâpwâpahcikan mîna omihkom ta-otinamohk. Kwayask cî ôta ka-pîtohtêyahk?
Êhê tâpwê; êwako ôma sâpwâpahcikan kamikohk. Piko ta-itohtêyin maskihkîwikamikohk kiki omihkom ta-otinamohk mayâw ka-pôyoyin ôta, mâka pitama mahti nawâpamaw kimaskihkîwikamik wasinahikanis, wîhowin, ispîhk nihtâwikiwin, kâhcitinatowin êkwa sêwêpicikan âkihtason? Ka-kî-wîhtamowin mîna kiko maskihkiya mêkwâc ka-otina êkwa tânispihk iyikohk ka-otinam?
Patient
Doctor
Mâkawa omaskihkîwikamik wasinahikanis. Owîhowin Chloe Smith. Nihtâwikiw ispîhk Opiniyâwêhowi-pîsim 2, 2013. Kâhcitinatowin êwako Pêyakosâp Pêyakosâp Dragonfly Cres. Otôskawnihk, Alberta. Sêwêpicikan âkihtason êwako 403-333-3333. Otinam mêkwâc sôkâwâspinêwin maskihkiy êkwa 70-120 mg/dL iyikohk, nistwâw pêyak kîsikâw
Takahki, itohtê sâpohtawânihk mîna êkota ay-api. Awiyak ka-têpwâtik namôy kinwês
Patient


Doctor
Chloe Smith? Mahti ka-kî-kêhcinâhowân kikâhcitinatowin êkwa ispîhk nihtâwikiwin?
Êhê, êwako awa Chloe. Nihtâwikiw ispîhk Opiniyâwêhowi-pîsim 2, 2013. Kâhcitinatowin êwako Pêyakosâp Pêyakosâp Dragonfly Cres. Otôskawnihk, Alberta.
Patient
Doctor
Takahki. Ê-nôhtê kêhcinahoyân kataw masinahikan ê-ayâyân asici katawa otahkosiw.
Otahkosiw pôni sâpwâpimaw êkwa itohtêw ohpimê pahkân ohci âhkosîwikamik kiki omihkom ta-otinamohk.

Doctor
Tânisi, Nitânis ê-pêsiwak kiki omihkom ta-otinamohk. Ê-pê-ohtohtêyahk ohci sâpwâpahcikan kamikohk.
Niki wâpamaw cî kimaskihkîwikamik wasinahikanis, wîhowin, ispîhk nihtâwikiwin, kâhcitinatowin êkwa sêwêpicikan âkihtason? Ka-kî-wîhtamowin mîna kiko maskihkiya mêkwâc ka-otina êkwa tânispihk iyikohk ka-otinam?
Patient
Doctor
Yâw êwako ôma tâpiskôc déja vu. Mâkawa omaskihkîwikamik wasinahikanis. Chloe Smith. Nihtâwikiw ispîhk Opiniyâwêhowi-pîsim 2, 2013. Kâhcitinatowin êwako Pêyakosâp Pêyakosâp Dragonfly Cres. Otôskawnihk, Alberta. Sêwêpicikan âkihtason êwako 403-333-3333. Otinam mêkwâc sôkâwâspinêwin maskihkiy êkwa 70-120 mg/dL iyikohk, nistwâw pêyak kîsikâw
Piko tâpitâw ta-kêhcinahoyahk ê-pîkiskwâtayahk katawa otahkosiw – êwako ohci tâpitâw ka-kakwêcimitahk wîhowin êkwa ispîhk nihtâwikiwin piko awiyak ka-pîkiskwâtit âhkosîwikamikohk. Ahâw, kimasinahikasôn êkwa. Itohtê sâpohtawânihk mîna êkota ay-api. Awiyak ka-têpwâtik namôy kinwês.
Patient
Doctor
Êhê, tânêhki mâka tâpitâw ka-kawêcihkêmoyin omaskihkima ohci? Ni-itêyihtên kapê kîsik ta-âtotamân ôma. yimihtâkwan. Namwâc cî ê-ihtakohk cikâstêpayicikanisihk masinahikan asici kahkiyaw ôma kiskêyihtamohiwêwin?
Nipêhtên kikway ka-itwêyin. Nikiskêyihtên ê-âyimihtâkwahk. Kîsinâc, nicikâstêpayicikanisinân masinahikâtêwina namôy kîkway âkwâpitisowin pîhci ôma âhkosîwikamik. Namôy sôskwâc nikiskêyihtên kîkway ê-masinahikâtêyik omasinahikanihk – niwâpahtên piko ê-ayât nâkatêyimisowin kiyokêwin êwako ohci ka-kakwêcimitân ôhi kakwêcihkêmowina omaskihkiya ohci ta-kêhcinahow êka mâh-mâwaci kîkway ta-pisiskâpahcikâtêk ispîhk omihkom ka-otinamohk, êkwa ta-kêhcinahow ka-otinamahk mihkom ohci katawa otahkosiw.
Patient
Doctor
Kinanâskomitin. Nawâc itikwê kotak nahiyikohk isi....
Otahkosiw pônihtâw omihkom ka-otinamohk êkwa kiyokawêw maskihkîwiyiniw nâkatêyimisowin pêyak ispayiwin ispîhk.

Doctor
Tânisi Maskihkîwiyiw. Ôta nitayân ta-kiskêyihtamân Chloe' omihkom ka-kî-otinamohk. Miywâsin cî kahkiyaw kîkway?
Tânis Mr Smith. Niwâpahtên omihkom ka-otinamohk nôkwaniyow ê-ayâw ispâyow iskoyikohk ohci TSH (Thyroid Stimulating Hormone) omihkom ohci. Êwako nôkwaniyow hypothyroidism. Chloe cî ayâw kotaka ahpinêwin êka ka-kiskêyihtamân?
Patient
Doctor
Wâ nikotwâskik pîsim aspin kî-kîskêyihtkwan ê-ayâw Type 1 Sôkâwâspinêwin. Wâpamêw mêkwâc endocrinologist âhkosîwikamikohk êkwâna nâkatohkâm wiya kiki.
Ah ahâw. Wâ êwako cikâni ohci.
Patient
Doctor
Niwawânêyihtên êka kakiskêyihtamin ka-sôkâwâspinêt. Kiya ôma kihci omaskihkîwiyiw! Nimâmaskâtên ayis niki wîhtamiwâw endocrinologist kikiskêyihtamohiwêwin. Ê-wî-itwêyin ôma kimaskihkiwikamik ocikâstêpayicikanisinân masinahikâtêwina êkwa âhkosîwikamik ocikâstêpayicikanisinân masinahikâtêwina namôy kîkway âkwâpitisowin?
Kîsinâc, namwâc sôskwâc. Niatoskêwîkamikohk namôy kîkway âkwâpitisowin isi âhkosîwikamikohk masinahikan pamihcikêwin, kisik kiskêyihtamohiwêwin piko ta-pêtisahâmakawêyahk, ahpô kêhciwâk ta-pêtâyin. Itahkamikisowin pîhci miyo-ayâwin nâkatohkâtowin pamihcikêwin. pîhci miyo askiy, kahkiyaw Chloe omaskihkîwiyiniwa ta-kî-wâpahtamwak âcimostâkêwin pêyakwayahk, êkosi isi kahkiyaw ka-kî-ayânaw ayiwâk ka-takwastahk ohci itamahcihowin êkwa miyo-ayâwin nâkatohkâtowin kiskêyihtamowin. Kisik mahti wîhtamowin ohci osôkâwâspinêwin, kiko itowahk sôkâwâspinêwin maskihkiy ka-otinahk êkwa tanimâyikohk maskihkiy ka-otinahk?
Patient
Doctor
Wahwâ! Kahkiyaw kâwî ôma. Kinitâwêyihtên cî omaskihkîwikamik wasinahikanis, kâhcitinatowin êkwa, ispîhk nihtâwikiwin mîna?

Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.