Ni-itamahcihowin Âcimostâkêwin Pimohcêskanas

Ni-itamahcihowin Âcimostâkêwin Pimohcêskanas

Oma acimostakewin pimoteskanaw ekwanima awa ahkosewkamikohk kayat ayisinew mena maskikweikamkohk kapekiskwetaw

Tâpitawî nikakwê sîtoskâtên nikâwiy ô-tamahcihowin nâkatohkâtowin pîmatisiwin ta-nawacî nisitohtamân kîkway ka-môsihtât. Mâka niâyimihon ta-pisiskêyihtamân kahkiyaw ô-âhkosîwikamik kiyokêwina, wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina, êkwa kotaka sêhkê wâpahtahiwêwina ohci isayâwin. Nikakwê masinahên mîna nikanawêyihtên kiskêyihtamohiwêwin ita ka-kaskihoyân, mâka âyiman ta-pisiskêyihtamân. Ihtakon cî âpacihcikana ta-wîcihikôyân asici ôma?
Patient
Doctor
Kahkiyaw otahkôsiwak pîhci ôma nanâtawihiwê-kamik, asici mîna kikâwiy, ayâwak cikâstêpayicikanisihk masinahikan nanâtawihitowin âcimowasinahikan, êwako mâna kiskinawâcihcikâtêw isi EMR. Ôma EMR pîsâkwan sêhkê wâpahtahiwêwin kiskêyihtamohiwêwin ohci isayâwin, kiyokêwina, wâh-wâpahcikêwin êkwa nanâtawihiwêwin itêyihtamowin. Êyiwêhk, ôma kiskêyihtamohiwêwin ihtakon piko kiki otahkôsiwak êkwa âhkosîwikamik nâkatohkâtowin otatoskêwak. Ayis pahki ohci kikâwiy wîtotîmâkana nâkatohkâtowin otatoskêwak, ihtakon isi kiya ta-kâhcitinamin âcimowasinahikana.
Tanisi isi êwako ta-itotamân? Itêyihtakwan nawac naki wîcihaw kîspin ta-ayâyân kâhcitinikatêwin, mîna ta-sîtoskawakik maskihkîwiyiniwak êkwa maskihkîwiskwêwak ka-pakitinahkik in nâkatohkâtowin isi nikâwiy.
Patient
Doctor
Kiki isi ta-mêkawêyin kâhcitinikatêwin kikâwiy piko ta-pakitêyihtahk ta-mâtinamakêt itamahcihowin âcimostâkêwin asici kiya. Êwako isihkâtêw têpêyimowin. Êkota piko, nakaskihtânân ta-mâtinamakêhk ôma âcimostâkêwin asici kiya. Kîspin ispîhk kî-sâkihâkanak namôya kî-pakitêyihtam kêhciwâc têpêyimowin ayis ohci isayâwin, piko ta-pîkiskwâcikâtêk kotak paminikêwina.
Âw, êkospîhk nikâwiy pakitêyihtam têpêyimowin kiki niya itamahcihowin âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin, tânitê ta-ohtinamân ôma kiskêyihtamohiwêwin?
TBD: Kiki êyiwêhk nanâtawihiwê-kamik, niayân
Patient
Doctor
Kiki êyiwêhk nanâtawihiwê-kamik, niayânân cikâstêpayicikanisihk masinahikan otahkôsiwak pîhtikwêwin êkota kâhcitinikatêwin kikâwiy ô-kiskêyihtamohiwêwin. Napakitinêynân isi pihtikêwin êkosi isi kâhcitinikatêwin isi cikâstêpayicikanisihk masinahikan otahkôsiwak pîhtikwêwin. Êkota ka-kî-miskên cikâstêpayicikanisihk âcimowasinahikan ohci âhkosîwikamik kiyokêwina, wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina, êkwa kotaka sêhkê wâpahtahiwêwina ohci isayâwin.Naki mâtinamakân cî ôma kiskêyihtamohiwêwin cikâstêpayicikanisihk masinahikanally asici kotakak ayisiyiniwak ka-pisiskêyimacik nikâwiy? Kîkway mâka sîtoskâkêwak otatoskêw?
Naki mâtinamakân cî ôma kiskêyihtamohiwêwin cikâstêpayicikanisihk masinahikanally asici kotakak ayisiyiniwak ka-pisiskêyimacik nikâwiy? Kîkway mâka sîtoskâkêwak otatoskêw?
Patient
Doctor
Kâhcitinikatêwin isi kikâwiy EMR âcimostâkêwin êwako kiya piko kiki, kîspin piko kikâwiy mna têpêyimow isi kotakaka – wiya ôma ka-wiyasiwâta. Asici piko itowahk EMR âcimostâkêwin, itasihkêwina ayâwak kâcisowin êkwa pisiskêyihcikêwin towihkâna êkwânihi âstamêhk kâhcitinikatêwin êkwâniki piko kikâwiy ka-nawasona ta-mâtinamakêhk ô-kiskêyihtamohiwêwin asici. Pikwana ayisiyiniw ka-natawêyihta ahpô ka-nitawêyihta kâhcitinikatêwin isi EMR âcimostâkêwin nantwêyihtâkwan êyiwêhk têpêyimowin ohci kikâwiy, tâpiskôc paminikêwin ka-itocikâtêk kiki kiya ta-kâhcitinamin ôma âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin. Êkosi ka-itwêhk, kahkiyaw kîkway ôma itasihkêwin ta-kî-itocikâtêw ta-nakinâtêk ohci mâtinamakêwin kiskêyihtamohiwêwin mayâw ka-kahcitinamin. Kakêskimitinân mâka, ta-kêhcinahow kikâwiy namoôy nanitaw itêyihta ayis ohci ô-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, êwako itêyihtakwan manâcihtawin êkwa kâcikâtêwin.
Nakiwâpahtên cî awina mêkwâc ayâw kâhcitinikatêwin isi ôma âcimostâkêwin?
Patient
Doctor
Isi iyinito sîhkihkêmowin, kikâwiy ô-nâkatohkâtowin maskihkîwiyiniwak piko ta-kî-wâpahtam ô-tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin. Pikwana kotak ayiwak piko ta-ayât têpêyimowin isi âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin, mâka kî-ihtakon atiht pakitêyihcikâtêwina exceptions tâpiskôc âhkosîwikamik opaminikêwak ayâwak kâhcitinikatêwin isi EMR pamihcikêwin. Ihtakon tâpitawî tahtahkwâw âstâsôwin ispîhk ka-pakitêyihtamin mâtinamakêwin âcimostâkêwin, mâka tahtahkwâw âstâsôwin pîhci êwako ôma nawac âstamêhk. Ayisiyiniwak ka-môsahkinahkik âcimostâkêwin isihkâtêwak Âcimostâkêwin Kanawêyihcikêwak. Kanawêyihcikêwak êkota ayâwak ta-kêhcinahow kikâwiy ôma âcimostâkêwin môsahkinikâtêw mînopayin isi. Ihtakowak mihcêt ayisiyinwak ka-nâkatêyihtahk ô-kâcisowin - isihkâsôwak Âcimostâkêwin Opaminikêwak êkwa nakacihtamohiwêwak êwako kiki. Wiyawow ânwêyihcikasowak kîspin namôy ka-pakitêyihmihcik âpacihtawak kâhcitinam âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin. Êkwâniki piko ka-pakitêyihmicik âpacihtawak ohci âcimostâkêwin ta-kî- kâhcitinam kâhcitinikatêwin êkwa wâpahtam ô-kiskêyihtamohiwêwin. Ayisiyiniwak ka-paminahkik tipiyawê itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin piko ta-pimitisahakik wiyasiwêwina êkwânihi namôy ka-pakitiyihcikâtêk isi wiyawaw ta-mâtinamakêhk âcimostâkêwin êka kîkway pakitêyihtamowin. Kîspin kî-âcimostâkêwin ka-mâtinamakêhk êka kîkway pakitêyihtamowin, êkwana ayisiyiniw wiya ânwêyihcikasow. Pîyisk, kîspin wîhkâc kî-miskên kikâwiy ôma âcimostâkêwin kî-mâtinamakêhk êka kwayask, ka-kî-sihkitisahikân.
Êwako ohci ka-ihtakohk itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, naki wîcihiwân cî ta-osihtahk nanâtawihiwêwin wiyasiwêwina kiki nikâwiy?
Patient
Doctor
Nâkatohkâtowin wiyasiwêwina tâpitawî êkwânihi osihcikâtêwa asici kikâwiy ô- maskihkîwiyiniwak, maskihkîwiskwêwak êkwa nâkatohkâtowin otatoskêwak. Ôma kiskêyihtamohiwêwin pîhci EMR ka-kî-wîcihkon êkwa kî-wîtotîmâkanak ta-ayâhk kiskêyihtamohiwêwin mamiskocikêwin asici nâkatohkâtowin otatoskêwak.
Kîspin niwâpahtên patapahtamowin pîhci itamahcihowin kiskêyihtamohiwêwin, awina ta-kî-pîkiskwâtak ta-mêskotonikâtêk?
Patient
Doctor
Kîspin kî-tâpwêyihhten piko itowahk ohci kiskêyihtamohiwêwin pîhci ôma pîhtikwêwin namôy katawa, kayâsayi, ahpô namôy pônihcikâtêw, kikâwiy ta-kî-natotam ta-mêskotonikâtêk. Natotamawin kiki mêskotonikâtêwin ta-kî-itisahikâtêk isi nâkatohkâtowin opaminikêw êwako ka-kî-nistam môsahkina ôma kiskêyihtamohiwêwin (âcimostâkêwin kanawêyihcikêw).
Kîspin nikâwiy mêskotonam âhkosîwikamik ahpô maskihkîwiyiniw, êwako ôma EMR ta-itisahikâtêw isi oskayi nâkatohkâtowin otatoskêwak?
Patient
Doctor
Nikohcitânân ta-kêhcinâhôyah EMR âcimostâkêwin êwako kâhcitinikatêw mîna ihtakon kiki oskayi otahkosiwak ohci nâkatohkâtowin otatoskêwak. Mâka, kaskihtâwin kiki wiya oskayi ô-nâkatohkâtowin otatoskêwak ôma âcimostâkêwin kâhcitinikatêwin êwako pakosêyimowin ohci mihcêhîs kîkway. Nikohcitânân ta-nîkânîstama kâhcitinikatêwin ispîhk ka-itêyihtakwa mîna ki-wîhtamatitinân ta-kî-wîhtamowicik kikâwiy mêkwâc êkwa oskayi nâkatohkâtowin otatoskêwak kîspin ê-wî-mêskotonamin âhkosîwikamika, êkosi isi nawac ni kwayâcihônân tanisi isi ta-wîcihôwiya asici kâhcitinikatêwin ahpô ta-itisahikâtêk âcimostâkêwin.
Kwayask. Kinanâskomitin ka-naskomowiyin nikakwêcihkêmowina. Nimiwêyihtên ê-kiskêyihtamân ihtakon nawasonikêwin ka-nisitohtamân nikâwiy mîna kotaka wîtotîmâkanak ô-nâkatohkâtowin pîmatisiwin. Namâcihtân ta-pîkiskwatak nikâwiy mahti ê-nahêyihtahk êkwa mahti ê-pakitêytahk têpêyimowin isi kâhcitinikatêwin EMR ôma âcimostâkêwin. Ni itêyihtên ta-pêyasêyihtam ê-ayahk ôma nawasonikêwin mîna niki wîcihiwân êkwa ayiwâkês.
Patient


Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.