Onahîkâsowak Yahkitisahikêwin

Onahîkâsowak Yahkitisahikêwin

Ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas kiskinohwahikêw âcimowin tastaw iskwêw êkwa ô-maskihkîwiyiniwa ita isi cikâstêpayicikanisihk nâkatêyimisowin

Doctor
Tânisi Katie, tânsi kiya? Niayân kî-wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina mîna ê-nôhtê pîkiskwâtitan êwako ohci? Namôy cî nanitaw?
Tânisi Dr. Patel, namôy nanitâw. Êhê, êwako ta-miywâsin. Pâmwayês ta-wanikiskisêyân, niki ayâc cî tâpasinahikan ohci kîsihcikâtêwin?
Patient
Doctor
Êhê, mahti pîkiskwatêtân mîna ka-wîhtamatin tanisi isi ta-kâhcitinamin kî-âcimostâkêwin.
Kwayask êwako, kinanâskomitin.
Patient
Doctor
Êkosi, niwâpahtên ôta kî-mihkom ka-otinikâtêk nokwan atiht ispaskitêwin pîhci creatine, eGFR êkwa atiht kotak mitihtihkos kâskipicikanisa. skaw, ispîhk ôhi âkihtason ispaskitêw, ta-kî-itwêmakan wîpac mitihtihkos âhkosiwin. Kêyapic nohtê wâh-wâpahtên mîna ta-itisahitân isi ultrasound mîna ta-osihcikâtêk yahkitisahikêwin isi mitihtihkos onahîkâsow. Tanisi êwako itêyihtâkwan?
Mâmaskâc, nama kîkwa nimôsihon sôskwâc, mâka namôy nanitaw kawî ta-itisahoyin wâh-wâpahcikêwin
Patient
Doctor
skaw kî-mihkom ka-otinikâtêk wîhtam kîkway ka-ispayik pîhci kî-wiyaw kiyam kîspin êka kîkway ka-môsihtayin. Êwako ôhi ayiwâk wâh-wâpahcikêwina ka-wîcihikonaw ta-kiskêyihtama ayiwâk. Ni wîcî atoskêw ka-itisahamak masinhikêtâkan masinahikana kiki kahkiyaw ka- natawêyihtâkwahkihk masinahikana. Kiki ta-isi itisahamân yahkitisahikêwin isi onahîkâsow, nitawêyihtên kî-pakitêyihtamowin. Ka-otihtikon masinahikan êwako nitawêyihtwan masinhikêtâkan masinahikêwin kiki ta-isi pakitêyihtamân ôma kiskêyihtamohiwêwin isi onahîkâsow. Êkwa ohci kî-wâh-wâpahcikêwina piko ta-âpacihtayin ôma lab pîhtikwêwin ta-otihtikoyin ôma kiskêyihtamohiwêwin. Kî-otihtikon masinahikan ohci lab ita wâh-wâpahcikêwin ka-kî-itocikâtêk asici isi- pîhtikwêwin kiskêyihtamohiwêwin. Kîspin namôya kî-ohci otihtikon, mahti kêhciwak pîkiskwatik.
Miywâsin. Nimasinhikêtâkan masinahikan kahcitinatowin êwako Katie@gmail.com. Mahti namasinahên pîhci pîkiskwêwin wâsênaman ohci ôma sêwêpicikan êkois isi ta-kî-tâpasinahikâtêw.
Patient
Doctor
Ispîhk ka-otihtikoyin ôma masinhikêtâkan masinahikan, ka-kiskisomikawin kiki kêhcinâhiwêwin pâmwayês ta-kâhcitinamin ka-natawêyihtâkwahkihk masinahikana. Mayaw ka-pôyoyin ka-kî-tâpasinahên ahpô kanawêyihcikâtêwa kî-sêwêpicikanisihk ta-pêtayin isi lab. Kiki yahkitisahikêwin, piko ta-sâkaskanihtâyin kî-kiskêyihtamohiwêwin cikâstêpayicikanisihk êkwa têpêyimowin asici kî-masinhikêtâkan masinahikêwin - êwako sêmâk sipwêpayin mayaw ka-mâkonamin mâkonikan êwako masinahikatêw 'sipwêtisaha'.
Âw êwako nisitohtâkwan. Kotak cî awiyak ta-kî-kâhcitinam ôma kiskêyihtamohiwêwin? Niki mêyâ cî kotak awiyak ôma kâhcitinikatêwin?
Patient
Doctor
Kîspin kî-pakitêyihtên kî-têpêyimowin, ka-kî-nawasonawak ayisiyiniwak isi pahki ohci kî-nâkatohkâtowin atoskêwak ta-wâpahtahkik kî-kiskêyihtamohiwêwi. Ôma pamihcikêwin ka-kiskisomikawin ta-akimicik ayisiyiniwak mîna ta-otihtikowak masinhikêtâkan masinahikan kêhcinâhiwêwin.
Kinanâskomitin kiki ôma. Êkwa ohci yahkitisahikêwin, atoskêwîkamikohk cî na-pê-pîkiskwêwak?
Patient
Doctor
Êhê, mayaw ka-pakitêyihtamin kiskêyihtamohiwêwin, naitisahênân yahkitisahikêwin mîna namâtinamâkanan iyikohk kiskêyihtamohiwêwin mîna ka-otihtikon pimitisahikêwin wiyawow ohci.
Ka-otihtikon cî kiskêyihtamohiwêwin ohci awa onahîkâsow?
Patient
Doctor
Êhê, ta-pê-itisaham tâpasinahikan ohci wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina êkwa kiskinwahikêwin ohci kî-kîyokêwin êkosi isi ni wîcî atoskâtênân kî-nâkatohkâtowin.
Kinanâskomitin.
Patient
Doctor
Ni wîcî atoskêw ta-osihtaw nâkatêyimisowin pimitisahikêwin mayaw ka-otihtikoyân oskayi wâh-wâpahcikêwin kîsihcikâtêwina.


Kiki itâpatisiwin ohci ôma Âcimostâkêwin Pimohcêskanas, Canadian itwêwina mîna kiskinohwahikêwin kî-âpatan kiki itasinahikêwin. Nisitawêynênân êkwînima pah-pîtos okimâwapiwina êkwa/ahpô âcimostâkêwin kanawêyihcikâtêwin wiyasiwêwina asici pah-pîtos itwêwina ahpô kiskinohwahikêwin ta-kiskinohwahikêhk pêyakwan kiskinawâcihcikâtêwina. Mahti wâpahta ôhi FAQs kiki ayiwâk kiskêyihtamohiwêwin.